Arbetsmiljöarbete

Processägare: VD

Vårt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt och fungerande arbetsmiljöarbete för Veako är mycket viktigt. Vi vistas i miljöer med betydande risker för personskada och vi behöver alltid beakta aspekter som kan kopplas till psyko- och sociala perspektiv.

Som grund i detta arbete identifierar vi faror och risker, där vi har som införd rutin att årligen se över och omvärdera arbetsmiljörisker samlat för verksamheten. Detta gör vi och finns i dokumentet Omvärld- och Verksamhetsanalys. I den så identifieras och värderas faror för att styra mot de risker och möjligheter som bedöms betydande för vår verksamhet.
Utfallet av detta leder oss till skyddsåtgärder men också målsättningar, mätningar samt till rutinbeskrivningar, kompetensfrågor osv.

Vår införda Verksamhetspolicy ska kontinuerligt visa på vårt åtagande och viljeinriktning vad gäller arbetsmiljöperspektivet. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är i vårt verksamhetssystem uppdelat utifrån var ansvaret ligger eller utifrån var de olika aktiviteterna blir berörda. Exempelvis så hanteras huvudansvar, målsättningar såväl som lagar och föreskrifter av ledningen, medan arbetsmiljö i uppdrag och projekt så hanteras det projektspecifikt osv. 

Betydande element förutom efterlevnad av lagstiftning är att vi styr mot förbättringar genom verksamhetsmål men också rapporterar och behandlar eventuella tillbud och olyckor. Se hantering av avvikelser och händelser. 

Policy & riktlinjer

Se våra Policys 

Samråd och medverkan i arbetsmiljön

En mycket viktig del i vårt arbetsmiljöarbete som också är kopplat till lagstiftning är att vi har en fungerande samverkan och medverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare kring arbetsmiljöarbetet. Alltså mellan ägare, ledning och vår personal.

Det spelar alltså inte så stor roll om bara delar av verksamheten anser att den är fungerande utan vi vill och behöver känna att alla är engagerade och når samsyn i arbetsmiljöarbetet hela vägen från planering, beslut, uppföljning osv.

För att åstadkomma ett väl fungerande samråd och medverkan inom arbetsmiljö men också få till en fungerande kommunikation i detta område så har vi följande forum och aktiviteter införda:  

  • Samrådsmöten minst årligen (se agenda och protokoll nedan)
  • Personalmöten
  • Avvikelse och händelsemodul för att rapportera risker, förbättringar eller händelser
  • Projektspecifika arbetsmiljö aktiviteter såsom regelbundna skyddsronder osv.

Gemensamma arbetsmiljörutiner

Nedan återfinns gemensamma rutiner som är gällande och införda inom Veako.

Dokument

Namn
Samrådsmote Arbetsmiljö 2022 – Protokoll 220428 Signerat
Agenda – Samrådsmöte rörande arbetsmiljön
Rutin – Rehabilitering
Rutin – Skyddsombud

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *