Arbetsmiljöarbete

Processägare: VD Vårt arbetsmiljöarbete Ett systematiskt och fungerande arbetsmiljöarbete för Veako är mycket viktigt. Vi vistas i miljöer med betydande risker för personskada och vi behöver alltid beakta aspekter som kan kopplas till psyko- och sociala perspektiv. Som grund i detta arbete identifierar vi faror och risker, där vi har som införd rutin att årligen […]

Miljöarbete

Processägare: VD Vårt miljöarbete I samband med införandet av vårt ledningssystem, så har vi genomfört en miljöutredning för att kartlägga vår verksamhet ur ett miljöperspektiv. Både som helhet men också vilka miljöaspekter som uppkommer utifrån våra aktiviteter och processer. Dessa miljöaspekter har identifierats i vår omvärlds- och verksamhetsanalys och värderats för att bedöma vad vi […]

Organisation & roller

Processägare: VD Ovan presenteras vår aktuella organisation. Befattningsbeskrivningar För att klargöra ansvar och tillhörande befogenheter för verksamhetens olika befattningar så har vi upprättat och infört befattningsbeskrivmingar. Dessa ses över av ledningen och diskuteras om inte förr ihop med den anställde i samband med medarbetarsamtal eller vid nyanställning. Se befattningsbeskrivningar tillgängliga nedan. Dokument Namn Organisationsschema Veako […]

Verksamhetsmål

Processägare: VD Verksamhetsmål 2022- I vår strävan att hela tiden utvecklas och upplevas som en stimulerande och välmående verksamhet har vi infört verksamhetsmål men också nyckeltal som vi följer upp: Beskrivning Måltal/Målbild Tillväxtmål  Omsättning om 150 MSEK Träffsäkerhet i prognos Mäts och följs upp vid prognosmöten för enskilda projekt Kostnader för åtgärder besiktningsanm./projektstorlek Mäta kvalitetsbrister […]

Policys

Processägare: VD Nedan återfinns policys som vi alla inom Veako ska förhålla oss till.  Dokument Namn IT-Policy Bilpolicy Verksamhetspolicy Personalpolicy

Kalkyl

Processägare: VD Ovan processflöde illustrerar vår kalkylprocess med start i kalkylbeslut till överlämning Inläsning Ta över kalkylbeslutet från beslutsfattare i marknadsbearbetningen. Börja med att skriv ut relevanta dokument så som AF-del, Teknisk beskrivning / mängdförteckning och ritningar. Tänk på miljön, det är oftast ingen mening med att skriva ut en MUR på 500 sidor.Sätt in […]

Marknadsbearbetning

Processägare: VD Ovan processflöde illustrerar vår marknadsbearbetning med start i kundbehov till kalkylbeslut Kundbehov Affärsplaneringen analyserar kontinuerligt marknaden utefter kundbehov, konkurrens och vår kompetens. Huvudfokus ligger på offentlig marknad men även intressanta privata aktörer bevakas och uppvaktas. Utefter denna analys får marknadsbevakningen ramar för att kontinuerligt leta upphandlingar. Marknadsbevakning Aktuella upphandlingar och förfrågningar förs in […]

Veako tilldelas projektet ”Kvibergs kaserner”

Veako tilldelas projektet ”Kvibergs kaserner” för Kretslopp och vatten i Göteborg. Projektet består av nyförläggning av ca 750 m självfallsledning och 630 m segjärnsledning. Utsedd platschef är Johan Gustafsson och projektet beräknas starta i maj 2022

Produktion old

Processtyrning – Produktion Ovan flöde illustrerar vår produktionsprocess med start i etablering till leverans Processen produktion är vår största och mest kapacitetskrävande process. I denna process så ”tillverkas varan” som Veako säljer. Flödet inom produktionen är inte linjärt som i övriga processer utan de olika delarna sker fortlöpande parallellt med varandra. Produktionen anses startad när […]

Planering och uppstart old

Processtyrning – Planering och uppstart Ovan flöde illustrerar vår planering- och uppstartsprocess med start i kalkylöverlämning till etablering Processen Planering & uppstart utförs av tilltänkt projektorganisation. När kalkyl vinner ett anbud så startar ansvarig arbetschef processen med att tillsätta platschef och eventuellt roller som mät och arbetsledare. Därefter kallar hen till internt startmöte. Inför interna […]