Data & IT

Processägare: VD IT och support På Veako arbetar vi i Microsoft Office365. Vi har avtal med Nestil AB för drift och support av våra IT-system Supporttelefon:  Tommy: 0708-14 70 98First line (hjälp av första lediga tekniker): 031-26 04 80 Alla som arbetar i Veakos IT-miljö skall signera Veakos IT-policy. Dokument

Ekonomi

Processägare: VD Central ekonomistyrning Veako AB har anlitat Adact revisorer och konsulter för löpande revisionsarbete.  Kontaktpersoner Adact: Markus Gustafsson (Huvudansvarig) 031-80 92 36 alt. 0704-37 17 01Andreas Kristensson (Löpande redovisning) 031-80 92 42Karin Arvidsson (Löner) 031-80 92 40 Under uppbyggnad. Mer information och beskrivning kommer. Projektekonomi Fakturahantering och kontering Leverantörsfakturor ska i första hand skickas till faktura@veako.se . I […]

Produktion

Processägare: VD Ovan flöde illustrerar vår produktionsprocess med start i etablering till leverans Processen produktion är vår största och mest kapacitetskrävande process. I denna process så ”tillverkas varan” som Veako säljer. Flödet inom produktionen är inte linjärt som i övriga processer utan de olika delarna sker fortlöpande parallellt med varandra.Produktionen anses startad när vi ”sätter […]

Inköp

Processägare: VD Ovan flöde illustrerar arbetet inom stödprocessen inköp. Inköpsprocessen fungerar som stöd till främst huvudprocesserna men också i övergripande inköp som sker i ledningsprocessen. Övergripande är rutinerna för inköp inhämta priser, utvärdera, kontrollera leverantör, förhandla fram bästa deal och teckna avtal. Offertförfrågan När vi startar inköpsprocessen så upprättar vi en lista över de vi […]

HR & Personal

Processägare: VD I vår HR process behandlar vi personalfrågor allt ifrån hur vi tar om hand om ni personal, hur vi arbetar för att de ska trivas och utvecklas på arbetsplatsen osv. HR styr personalfrågor såsom hur ansvar och befogenheter är fördelade inom företaget, vilka kompetenskrav vi ställer på vår personal, hur vi arbetar med […]

Planering & uppstart

Processägare: VD Ovan flöde illustrerar vår planering- och uppstartsprocess med start i kalkylöverlämning till etablering Processen Planering & uppstart utförs av tilltänkt projektorganisation. När kalkyl vinner ett anbud så startar ansvarig arbetschef processen med att tillsätta platschef och eventuellt roller som mät och arbetsledare. Därefter kallar hen till internt startmöte. Inför interna startmötet förväntas alla […]

Utrustning, maskiner och verktyg

Processägare: VD Hantering av utrustning, maskiner och verktyg Mätutrustning Generellt så är det viktigt att utrustningen som vi använder tas om hand och hanteras med försiktighet. Utrustningen ska förvaras torrt, rengöras efter användning och förvaras på ett ställe med godkänd låsanordning. Utrustningen får inte förvaras i fordon mer än en kortare tid och fordonet ska […]

Verksamhetssystemet

Processägare: VD Verksamhetssystemets omfattning Veako’s verksamhetssystem är uppbyggt för att som helhet tydliggöra styrning och uppföljning av verksamheten och ska fungera som verktyg mot att överordnade mål, strategier och krav infrias. Kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 med gällande versioner har adresserats för att nå och bibehålla certifiering enligt dessa standards. Hela […]

Kris & Nödläge

Processägare: VD Rutin – Kris & nödläge Alla bolag skall kartlägga tänkbara nödlägen och olyckor och det skall framgå hur riskerna har bedömts. Kartläggningen ska uppdateras 1 ggr/år eller oftare om större verksamhetsförändringar sker. Ansvaret för arbetet hos Veako ligger på VD. Arbetet redovisas i vår Omvärld- och verksamhetsanalys med avseende på tänkbara nödlägen och […]

Avvikelse/Tillbud/Olycka

Processägare: VD Veako har en vilja och ett åtagande att hela tiden arbeta mot ständiga förbättringar och att förebygga förorening, arbetsskador osv. Avsikten är självfallet också att vi ska trivas bra ihop och att få än nöjdare beställare, kunder och intressenter.   Viktigt i detta arbete är att vi inte tillåter att fel, avvikelser och tillbud […]