HR & Personal

Processägare: VD

I vår HR process behandlar vi personalfrågor allt ifrån hur vi tar om hand om ni personal, hur vi arbetar för att de ska trivas och utvecklas på arbetsplatsen osv.

HR styr personalfrågor såsom hur ansvar och befogenheter är fördelade inom företaget, vilka kompetenskrav vi ställer på vår personal, hur vi arbetar med att säkerställa kompetensen hos personalen samt hur vi introducerar nyanställd personal osv.

Introduktion av nyanställd

Vid nyanställning är det viktigt att den första tiden för den anställde blir bra, att man känner sig välkommen och behövd. 

Följ gällande ”Rutin Nyanställd” för att skapa förutsättningarna för en bra uppstart. 

Kompetensstyrning

För att säkra upp att vi har erforderlig kompetens inom Veako så arbetar ledningen med kontinuerlig översyn om vilken kompetens och kunskap organisationen behöver ha för att uppnå dels krav men också framgångsfaktorer. 

Som stöd i kompetensstyrningen så har ledningen utarbetat en kompetensmatris där det framgår vilken kompetens som behövs och hur status ser ut för organisationens personal. I händelse av gap mot behoven så upprättas utbildningsplan eller rekryteringsbehov för vidare hantering.

Viktigt i arbetet med kompetensstyrning är också våra medarbetarsamtal som vi genomför årligen för att från den anställdes sida i samråd med ansvarig chef diskuterar utbildningsbehov osv.  Om det beslutas om utbildningsbehov förs detta ner i protokoll från utvecklingssamtal. 

Anställning

Veako är medlem i Byggindustrin som är en branschorganisation för företag inom bygg och anläggningssektorn. För anställda på Veako AB innebär detta att vi är anslutna till och följer gällande kollektivavtal i branschen. 

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Mervärde

På Veako vill vi skapa en attraktiv arbetsplats för alla. 

Under uppbyggnad. Mer information kommer..

Dokument

Namn
Rutin – Rehabilitering
Rutin Nyanställd