Kris & Nödläge

Processägare: VD

Rutin – Kris & nödläge

Alla bolag skall kartlägga tänkbara nödlägen och olyckor och det skall framgå hur riskerna har bedömts. Kartläggningen ska uppdateras 1 ggr/år eller oftare om större verksamhetsförändringar sker. Ansvaret för arbetet hos Veako ligger på VD.

Arbetet redovisas i vår Omvärld- och verksamhetsanalys med avseende på tänkbara nödlägen och olyckor. För de risker som bedöms betydande för Veako upprättas tillhörande handlingsplaner och beskrivningar över hur dessa skall undvikas genom t.ex. utbildning av berörd personal etc.

Exempel på nödlägen och olyckor kan vara:

 • okontrollerat utsläpp av kemikalier
 • olyckshändelse med farligt avfall
 • översvämning
 • sabotage
 • brand
 • explosion
 • allvarlig personskada.

Instruktioner skall finnas anslagna på platser där risker föreligger.

Brand

Veako bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. 

I egenskap av hyresgäst har vi på Veako skyldighet att enligt lagen om skydd mot olyckor i skälig omfattning arbeta med systematiskt brandskydd. Brandskyddet är en del av vårt arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsmiljö.
Vår hyresvärd ansvarar övergripande för brandskyddet utanför förhyrd yta, exempelvis att gemensam utrymningsväg är fri och tillgänglig för utrymning. Hyresvärden ansvarar enligt överenskommelse för årlig översyn av brandskyddet i fastigheten genom anlitad expert i området.

Vi som hyresgäst ansvarar för allt brandskydd inom förhyrd yta och lokal, inklusive lokalens omgivande dörrar, lås och skalskydd. Specifikt handlar det också om ansvar:

 • att det finns handbrandsläckare i skälig omfattning
 • att vår personal vet hur de används
 • att vägledande belysning och nödutgångar i de egna lokalerna fungerar korrekt
 • att regelbundet träna på utrymning från lokalen

VD är tillika Veako’s Brandskyddsansvarig som i detta ansvarar för att det systematiska brandskyddet fungerar.

 1. Rädda utan att riskera eget eller andras liv
 2. Varna andra som löper risk
 3. Larma SOS Alarm 112
 4. Bedöm om åtgärder kan göras för att minimera skadan utan att riskera egen eller andras hälsa
 5. Kontakta företagets krisgrupp 

Kemikalier

På platser där det finns risk för spill eller läckage av kemikalier ska det finnas tydliga instruktioner hur kemikalierna skall hanteras och om utsläpp sker hur effekten av sådana minimeras.
Inköp av kemikalier enligt anvisningar från företagsledningen. Avfallshantering av kemikalier ska ske enligt rutin för Avfallshantering.

Vid inträffat nödläge eller vid olycka

Direkta åtgärder

 1. Rädda utan att riskera eget eller andras liv
 2. Varna andra som löper risk
 3. Larma SOS Alarm 112
 4. Bedöm om åtgärder kan göras för att minimera skadan utan att riskera egen eller andras hälsa
 5. Kontakta företagets krisgrupp 

När du larmar 112

 1. Berätta vem du är och var du ringer ifrån.
 2. Beskrivning av färdväg för utryckningsfordon.
 3. Vilken typ av olycka som skett.
 4. Hur många som är skadade.
 5. På vilket sätt den/de drabbade är skadad/skadade.

För att utryckningsfordonet ska hitta till olycksplatsen är det viktigt att sända ut vägvisare till strategiska ställen.

Vid personskada

Då en olycka skett med personskada är det viktigt att inledningsvis göra det man kan för att hjälpa den eller de drabbade. Prioritetsordningen är L-ABC dvs.:

 1. Livsfarligt läge – säkra olycksplatsen så att den/de inte drabbas av ytterligare skada.
 2. Andning – kontrollera och säkerställ andning och hjärtrytm. HLR (hjärt/lungräddning) påbörjas vid behov.
 3. Blödning – se till att stoppa större blödningar.
 4. Chock/cirkulationssvikt – förebygg chock genom vila, värme och varsamhet. En person som är i chock får varken äta eller dricka och bör inte lämnas ensam. En person som är medvetslös ska läggas i stabilt sidoläge. I annat fall på rygg med benen högt.

Vid olyckor och tillbud utan personskada och vid akuta utsläpp

Vid akuta utsläpp och miljöolyckor skall Räddningstjänsten alltid kontaktas, 112.

 1. observera vad som hänt samt notera när det hände.
 2. diskutera med närvarande Räddningstjänst om åtgärder som görs (täta, begränsa, förhindra spridning, samla upp tex).
 3. dokumentera och återrapportera till kontaktad person i krisgruppen

Om man misstänker att ett större utsläpp sker till det kommunala spillvattennätet av giftiga eller pH-påverkande kemikalier ska Göteborgs Vatten omedelbart underrättas
(tfn 031- 368 70 70).

Företagets krisgrupp

 • Marcus Johansson
 • Henrik Rasila

Kontaktad person i krisgruppen beslutar hur vidare kontakter med räddningstjänst, myndigheter, medarbetare, anhöriga och press skall hanteras.

Efter de direkta åtgärderna

 1. Efteråtgärder hanteras av företagets krisgrupp.
 2. Vid olycka som inneburit personskada ska arbetsmiljöverket och i vissa fall polis kontaktas. Rapportera på www.anmalarbetsskada.se Kontakta din chef för mer information.
 3. Vid olycka och tillbud som har medfört eller skulle kunna ha medfört allvarliga skador på människor och miljö ska:
  • myndigheten för samhällsskydd och beredskap omgående kontaktas.
  • en olycka som medfört dödsfall eller svårare personskada alternativt en olycka som lett till att flera anställda skadats samtidigt ska snarast anmälas till Arbetsmiljöverket enligt 2 § Arbetsmiljöförordningen. Kontakta din chef för mer information.
  • miljökontoret skall informeras inom 2 dagar vid mindre olycka.
 4. Olycka eller tillbud ska rapporteras i förbättringsrapport.

Information och krisstöd

Internt
Det är viktigt att all information som lämnas angående händelsen är samstämmig. Därför ansvarar VD eller utsedd i krisorganisationen för att informera övrig personal om vad som har hänt och vad som kommer att ske framöver.

Kontakta anhöriga

Se till att anhöriga till den/de drabbade kontaktas så snart som möjligt. Antingen av ansvarig i krisorganisationen eller av närmaste chef. Dödsbesked lämnas vanligtvis av polisen.

Externt

För att säkerställa likformigheten i informationen som går ut externt är VD eller utsedd i krisorganisationen ansvarig för att ge ut information om händelsen. Övriga ska hänvisa alla externa kontakter till den ansvarige.

Krisstöd

Vid alvarliga olyckor eller dödsfall är det viktigt att hålla samman gruppen och inte lämna någon ensam. Alla reagerar olika vid en kris och det är viktigt att samtliga får det stöd som just de är i behov av. Viktigt att tänka på är att även de som verkar samlade eller opåverkade kan vara i behov av stöd och hjälp. Det är därför viktigt att söka upp alla drabbade och ge samtliga möjlighet att uttrycka sina känslor kring det som just hänt. Omfattningen av krisstödet avgörs av krisorganisationen.

Rapportering internt

Olyckor och tillbud avseende arbetsmiljö och miljö ska rapporteras enligt gällande rutiner för avvikelse och händelserapportering.

Dokument

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *