Miljöarbete

Processägare: VD

Vårt miljöarbete

I samband med införandet av vårt ledningssystem, så har vi genomfört en miljöutredning för att kartlägga vår verksamhet ur ett miljöperspektiv. Både som helhet men också vilka miljöaspekter som uppkommer utifrån våra aktiviteter och processer.

Dessa miljöaspekter har identifierats i vår omvärlds- och verksamhetsanalys och värderats för att bedöma vad vi anser är betydande för vidare styrning i vår verksamhet.

Analysen som också kommer ses över minst årligen om inga större förändringar av verksamheten föreligger, resulterade i följande betydande miljöaspekter:

  • Hantering av avfall
  • Utsläpp till luft från transporter och maskiner
  • Förnybar energi 

För att styra mot en förbättrad miljöprestanda utifrån våra aktuella förutsättningar har vi upprättat en verksamhetspolicy, verksamhetsmål, mätningar och rutiner för att nå positiv utveckling. Se våra aktuella verksamhetsmål.

Livscykelperspektiv

I samband med vår genomförda miljöutredning så har vi beaktat ett livscykelperspektiv vid utvärdering av vad vi anser är betydande ur miljösynpunkt.

Då vi inte själva konstruerar eller projekterar utan är att ses som utförare av mark- och anläggningsarbeten så fokuserar vi på vad vi behöver uppströms och vad som genereras nedströms. 

Vi landar då i att ur ett livscykelperspektiv från vaggan till graven så är energifrågan och då andel förnybar energi i fokus för oss samt grad av sorterat avfall viktiga aspekter. Dessa har vi värderat som betydande och inför mätningar och målsättningar för.

Då vi lever i en föränderlig värld så kan detta förändras över tid, varvid vi har som rutin att minst årligen se över och omvärdera våra miljöaspekter.

Gemensamma miljörutiner

Avfallshantering

Vid alla tillfällen skall Veako verka för att avfall inte uppkommer. När avfall uppkommer skall vi följa vår framtagna rutin (se nedan) om inte beställare eller kund har andra riktlinjer.

Ledningen sammanställer och analyserar avfallsfrågorna årligen genom en miljöutredning som ligger till grund för vårt miljöarbete.

Kemikaliehantering

Kemikalier hanteras och används enbart ute på våra uppdrag. Se därför i vår projektstyrning vad vi ska följa gällande kemikaliehantering i projektstrukturen.

Dokument

Namn
Rutin – Avfallshantering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *