Produktion old

Processtyrning – Produktion

Ovan flöde illustrerar vår produktionsprocess med start i etablering till leverans

Processen produktion är vår största och mest kapacitetskrävande process. I denna process så ”tillverkas varan” som Veako säljer.

Flödet inom produktionen är inte linjärt som i övriga processer utan de olika delarna sker fortlöpande parallellt med varandra.

Produktionen anses startad när vi ”sätter skopan i backen” och har etablerat oss på plats.

Produktionsplanering

Tidsplanering sker vanligtvis i programmet PowerProject alt. Excel-mallar.

Huvudtidplan

Arbeta vidare och finjustera huvudtidplanen som upprättats i ”Planering och uppstart”.
Tänk på att olika projekt kräver olika detaljeringsnivå men en väl genomarbetad tidplan där du har bra koll på detaljer skapar trygghet i alla projekt!

Stäm av fortlöpande och uppdatera i mån av behov. Tänk på att INTE göra nya huvudtidplaner om inte situationen verkligen kräver det. Vid röriga projekt så landar ofta beställaren i att vi ska uppdatera eller omarbeta huvudtidplanen. Görs detta riskerar vi att tappa tråden i vår grundtanke från kalkyl och vi får svårt att ställa krav där vi ska visa på konsekvenskedjor.  

Veckotidplaner / Detaljtidplaner

För att styra produktionen krävs en tajt planering där manskap inkluderas och informeras. För att lyckas med detta så ska vi sträva efter att ha veckoliga möten med hela projektet där en 2 eller 4-veckortidplan presenteras och gås igenom med berörd personal.
Misslyckas vi med detta blir ofta projektet haltande där produktionspersonalen ofta behöver ställa frågor eller fastnar i problem.

 • Använd mallarna 2- eller 4-veckorstidplan som återfinns i mappen 06 Tidplaner.
 • Försök få med hålltider som händer under perioden t.ex leveranser, UE-arbeten, deltider osv.

Ekonomi

Platschefen är ansvarig för ekonomin och rapporterar till arbetschef alt. VD.

Vi lägger stor vikt vid att både jobba med intäkt och kostnadssidan. Det är lätt att kostnader glöms bort men vår inställning är att om vi inte vet vad vår produkt kostar så vet vi heller inte vad vi ska ta betalt.  

Produktionskalkyl

En produktionskalkyl upprättas av platschefen med stöd av Arbetschef och kalkyl.

Produktionskalkylen upprättas på första fliken i dokumentet ”Projekt – Produktionskalkyl med avstämning”.
Kolumnerna ska användas enligt följande:

 • Anbudskalkyl g Sätt in siffror från kalkyl INNAN prutning och justeringar från anbudsgenomgång
 • Justerad anbudskalkyl g Sätt in siffror från slutlig anbudskalkyl EFTER prutning och justeringar från anbudsgenomgång
 • Produktionskalkyl g Räkna, uppskatta, justera utefter den produktion vi tror oss kunna driva givet de förutsättningar vi vet idag.

UR / ÄTA; Underrättelser / Ändring, tillägg och avgående arbeten

Alla underrättelser och ätor ska föras i dokumentet ”Projekt – Underrättelsejournal med ÄTA-spec” där numreringen följs åt (UR1 har en tillhörande ÄTA1 osv).
För alla UR/ÄTA så skapas en mapp ”UREnnn” under Projekt/Ekonomi/ÄTA. I denna mapp sparas all dokumentation knuten till respektive UR/ÄTA.

Tilläggsarbeten i ett projekt kan överskrida kontraktssumman varför det är viktigt att journalen hålls uppdaterad och strukturerad.
I kolumnen ”Beställarens synpunkter/ beställning” för vi in om vi är överens eller ej med beställaren samt överenskommen regleringsmetod, t ex OK, Löpande eller OK, fastpris eller OK, regleras i MF eller EJ OK osv.
I kolumnen ”Fakturerat” för vi in fakturerat belopp och datum för fakturan.

Ätor kan bli stora så tänk på att inte baka ihop allt för mycket i en ÄTA, det är lättare att få betalt i många små. Om en ÄTA blir stor och långlivad så ska vi begära att få á-contofakturera. Anledningen till detta är att det alltid är en bättre förhandlingsposition om vi har pengarna i plånboken redan.
Datering av en ÄTA sätter vi till den dagen vi skickar över oh presenterar kostnaderna för beställaren. På detta sätt får vi en enkel överblick i journalen på vilka ekonomiska krav som faktiskt är presenterade.

Underrättelser ska alltid skickas om något uppstår som ändrar eller kan ändra de förutsättningar vi har skrivit kontrakt på.
När vi skickar en underrättelse ska vi som regler kryssa i rutan ”ÄTA:n/hindret påverkar tidplan / försenar entreprenaden (tidsförlängning)”.  
Datum för underrättelsen sätter vi till den dagen då vi skickar över den till B för första gången. På detta sätt får vi en enkel överblick i journalen när vi första gången underrättade i det aktuella fallet.
Försök i mesta möjliga mån hålla dialog i våra UR-mallar. T ex så klistra in svar från B om du får det i mailform i journalen så att allt så händer i en underrättelse kan läsas om på ett ställe.
När B har svarat och vi är överens om konsekvenser så ska underrättelsen signeras av både oss och behörig företrädare hos beställaren. Kopia på signerad underrättelse läggs i respektive UR/ÄTA-mapp och original förvaras i ekonomipärm på platskontoret.

Uppmätning

ERP blabla

Prognos

Blabla

Fortnox

Blablabla

Kvalitet

Blablabla

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö – ”att göra-lista”

Blabla

Arbetsmiljöplan

Blabla

Skyddsrond

Inköp

Blablabla

Miljö

Blablabla


Tre viktiga framgångspunkter

 • Game plan
 • Checklista Uppstart
 • Fundera i termer om strategi och taktik för projektet.
  (Hur vinner vi delarna för att vinna helheten i projektet)

Processmätning

För att mäta och följa hur vår Planering och uppstartsprocess fungerar och levererar så har vi infört ett antal mätpunkter enligt nedan. Uppföljning sker i dokumentet ”Verksamhetsmål och nyckeltal”.

 • Procentuell utförd Checklista uppstart när vi börjar bygga

Dokument

 • Projekt Internt startmöte.docx
 • Checklista uppstart.xlsx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *